การประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ “ค่านิยม ๑๒ ประการ บวก ๑” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 11:02 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ “ค่านิยม ๑๒ ประการ บวก ๑”

ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย