ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 13:54 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรอง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 14:15 น.