การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 14:04 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย