ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 14:42 น.

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

จำนวน ๑๐๕ ทุน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย