การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับขายฝากที่ดิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 10:51 น.

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับขายฝากที่ดิน กรณี นางสละ สุวรรณสิงห์ (ผู้ร้อง)
อยู่บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๑
เลขที่ดิน ๖ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปทำสัญญาขายฝากไว้กับนายธวัชชัย ศรีวัดทานัง(ผู้ถูกร้อง) จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท
กำหนดไถ่ถอน ๖ เดือน เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนางสละฯ ไม่มีหนทางที่จะหาเงินมาชำระตามกำหนดได้ ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อ
ติดต่อขอซื้อคืนในราคาที่เป็นธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 11:26 น.