การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:55 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์