จังหวัดเลยร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 11:15 น.

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย