ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 14:07 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

มอบหมาย นายประจักษ์ แร่พรม หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ดอนห้วยทรายคำ - หนองคัน ระหว่าง กม.๐ + ๕๐๐

- กม.๑ + ๓๐๐ ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย