กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 15:24 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัย

แห่งชาติ และการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เพื่อเตรียมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙ "สุขกายสุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙"

ณ ห้องประชุม โอเอ็นเค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย