ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 14:53 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจรถก่อนใช้เดิน

ทางปลอดภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย