โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2016 เวลา 10:19 น.

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ วัดศรีมงคล บ้านบุ่งกุ่ม ตำลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย