ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 10:01 น.

เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย