ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2016 เวลา 16:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๒๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัย

เฉลิมพล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดเลย เนื่องใน "วันกองทัพไทย" ณ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย