โครงการ“คลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 12:42 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิด "โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข "

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คลองบุ่งแสน ฮาด ชุมชนบ้านติ้ว ต. กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย มี นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล

นายกเทศมนตรีเมือง เลย กล่าวรายงาน ผู้ร่วม กิจกรรมประกอบด้วย   พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหาร บกที่ ๒๘

พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท เสนาธิการมณ ฑลทหารบกที่ ๒๘ นาย สมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม

ประชาสัมพันธ์ จังหวัด นายประมวล ลาภจิตต์ ปภ.จังหวัด นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เพื่อคืนความสะอาดแก่ แม่น้ำ ลำคลอง

และสร้าง จิต สำนึกการอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ