พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 11 12 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 19:50 น.

วันที่ 28 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 11 12 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
รองนายกรัฐมนตรี และรับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ซึ่งจังหวัดเลยได้เสนอโครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการ
ให้รองนายกรัฐมนตรี สนับสนุน ดังนี้
1.การประกาศให้ท่าอากาศยานเป็นสนามบินศุลกากร
2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
3.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

เรื่องงบฉุกเฉินภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (งบกลางฯ ภายใต้ของรองนายกรัฐมนตรี) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 10,057,900 บาท ดังนี้
1.โครงการตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร (บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย)
2.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตลำน้ำพวย บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
3.โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกลูกเสือชาวบ้าน บ้านเหล่ากอหก (ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน) หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
4.โครงการขุดลอกคลองห้วยนาแอก บ้านนาเจริญ หมูที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 20:15 น.