จังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:47 น.

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิม

พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:12 น.