การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:23 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย