ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:34 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรม

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:47 น.