จังหวัดเลยร่วมเปิดการอบรมโลจิสติกส์กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่อาเซียน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ ศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการนักธุรกิจไทยสู้การค้า การลงทุนในอาเซียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:56 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดการอบรม

โลจิสติกส์กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่อาเซียน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการนักธุรกิจ

ไทยสู้การค้า การลงทุนในอาเซียน ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์