การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างกลไกลการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหา ทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:05 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างกลไกลการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทาง

สังคมสำหรับผู้สูงอายุ “ชุมชนร่มเย็นของผู้สูงอายุ”ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้าน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:20 น.