การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๕ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:20 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๕ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง