ผู้ว่าราชการมอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 11:24 น.

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน

มอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี ๒๕๕๙

ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย