โครงการ จัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่และ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ครั้งที่ 6/2559 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 20:33 น.วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เป็นประธานโครงการ จัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่และ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ครั้งที่ 6/2559 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ บ้านเลยวังไสย์ หมู่ที่ 1 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โดย
มีนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง
ปลัดจังหวัดเลย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก เกษตรจังหวัดเลย ประมงจังหวัดเลย
ปศุสัตว์จังหวัดเลย ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์สวนยางเลย พัฒนาการจังหวัดเลย ท้องถิ่นจังหวัดเลย หัวหน้า สนง.
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเลย  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย แรงงานจังหวัดเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พาณิชย์จังหวัดเลย
วัฒนธรรมจังหวัดเลย ธนารักษ์พื้นที่เลย ขนส่งจังหวัดเลย สรรพสามิตพื้นที่เลย ประกันสังคมจังหวัดเลย คลังจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สัสดีจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผกก.สภ.ภูหลวง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน
ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะครู อาจารย์
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร.ชรบ.นักเรียน ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน กิจกรรม ประกอบด้วย
ปล่อยพันธุ์ปลาในลำแม่น้ำเลยและมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การปลูกต้นไม้ การแสดงของนักเรียน การทอดผ้าป่า
สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีเปิดโครงการฯ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ฯ การมอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ชุดนักเรียน
ชาย - หญิง มุ้ง บริการตัดผม ตรวจสุขภาพและการพยาบาล มอบกระปุกออมสิน แก่นักเรียน มอบถุงอุปการะกองทุนพัฒนา
เด็กชนบท มอบเอกสารสิทธิ์ สปก. 4-01 การนวดเพื่อสุขภาพ การมอบทุนการ ศึกษานักเรียนยากจน มีรายได้น้อย การทำ
ใบอนุญาตขับขี่ และเสียภาษี รถ ออกบูธ จัดนิทรรศการ การประชุมแก้ปัญหาร่วม กัน ระหว่าง ส่วนราชการ ระดับจังหวัดเลย
อำเภอ ภูหลวง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ อื่น ๆ สนง.ปภ.เลย ร่วม ออกบูธ จัดนิทรรศการ สาธิต อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย
แจก จ่ายเอกสารสาธารณภัย มอบผ้าห่ม และชุดนัก เรียน ชาย-หญิง นาย บุญเลิศ ลันทนา นอ.ภูหลวง นายชูเกียรติ อุ่นใจ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่าย บริหารงานปกครอง อ. ภูหลวง นายสันติ พรมมา วัน นายก อบต.เลยวังไสย์ ประสานงาน ครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 20:59 น.