ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีส่งมอบฝายประชารัฐของ ธกส.แห่งที่ ๑๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 14:34 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ (ฝายประชารัฐของ ธกส.แห่งที่ ๑๑) ณ ฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสาย

บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย