ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2016 เวลา 13:57 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย

ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย