ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 13:17 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมซักซ้อมแนวทาง

การปฏิบัติหน้าที่การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย