การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 14:36 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลาง จังหวัดเลย