โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง) จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย