จังหวัดเลยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 11:38 น.

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วย

แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย