โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓,๐๐๐ รูป พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:25 น.

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๒๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓,๐๐๐ รูป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย