ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 11:09 น.

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๙

และบรรยายพิเศษสถานการณ์และทิศทางในอนาคตทางด้านการเมืองการปกครองของไทย ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย