การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 08:54 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย