การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนผังเมือง) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 13:24 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(กองทุนหมู่บ้านและชุมชนผังเมือง) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:24 น.