ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:50 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอปากชม ณ ที่ว่าการอำเภอปากชม