โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:49 น.

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหา วิทยาลัยราชภัฏข้าราชการพนักงานเทศบาล พนัก งานส่วนตำบล คณะกรรม การหอการค้าจังหวัด สภา อุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม

ธนาคาร สโมสร สมาคม มูลนิธิ ภาคประชาสังคม คณะผู้บริหารองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย