ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา และมอบนโยบาย“การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเลย” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:53 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา และมอบนโยบาย“การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเลย” ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย