การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย