การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:28 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย