ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมสัมมนา“การขับเคลื่อนและปฏิประเทศไทยแบบบรูณาการ” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:39 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมสัมมนา“การขับเคลื่อนและปฏิประเทศไทยแบบบรูณาการ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร