การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๑๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:09 น.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๑๑ เพื่อปลูกฝังการรักบ้านเมือง รักถิ่นฐาน

รักหมู่คณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย