ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีปลงผมนาค มอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร จำนวน ๗๗๐ รูป พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:51 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปลงผมนาค มอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร จำนวน ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเปิด

โอกาสให้ชายไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย