ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการอบรม/การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 13:34 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการอบรม/การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย