การประชุมพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 15:18 น.

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานการประชุมพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

(อชก.) ส่วนจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย