ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 15:54 น.

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์