จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 09:12 น.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ตึก วภ.ธรรมมนนุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส