นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 14:03 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลยน