ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 09:26 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย