นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนระดับตำบลในพื่นที่จังหวัดเลย กลุ่มที่ ๒ (ปากชม เชียงคาน ท่าลี่)