จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:54 น.

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย