การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:15 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย